Правила и условия

Последна актуализация: 05 януари 2021 г.

Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате Нашата услуга.

Тълкуване и определения

Интерпретация

Думите, с които първоначалната буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат същото значение, независимо дали се появяват в единствено или в множествено число.

Дефиниции

За целите на настоящите Общи условия:

Свързано лице означава субект, който контролира, контролира се или е под общ контрол с дадена страна, където „контрол“ означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа, имащи право да гласуват за избор на директори или друг управляващ орган .

Държавата се отнася за: България

Фирма (наричана в настоящото споразумение или „Дружеството“, „Ние“, „Нас“ или „Нашето“) се отнася до Диаматикс ЕООД, България, София 1784.

Устройство означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.

Услугата се отнася до уебсайта.

Правила и условия (наричани също „Условия“) означават тези Правила и условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата.

Услуга на социални медии на трети страни означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.

Уебсайтът се отнася до Диаматикс ЕООД, достъпен от https://diamatix.com

Имате предвид физическото лице, което има достъп или използва Услугата, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което такова лице има достъп или използва Услугата, както е приложимо.

Признание

Това са Общите условия, регулиращи използването на тази услуга и споразумението, което действа между Вас и Компанията. Настоящите Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители относно използването на Услугата. Вашият достъп до и използването на Услугата е обусловен от Вашето приемане и спазване на настоящите Общи условия. Тези Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата. С достъп или използване на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от настоящите Общи условия, тогава нямате достъп до Услугата. Вие заявявате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата. Вашият достъп до и използването на Услугата също е обусловен от Вашето приемане и спазване на Политиката за поверителност на Компанията. Нашата Политика за поверителност описва Нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви разказва за Вашите права за поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Връзки към други уебсайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Компанията. Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги. Настоятелно Ви съветваме да прочетете условията и политиките за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на достъп

Ние можем да прекратим или спрем Вашия достъп незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Общи условия.

При прекратяване Вашето право да използвате Услугата ще прекрати незабавно.

Ограничаване на отговорността

Независимо от каквито и да е щети, които Вие бихте могли да понесете, цялата отговорност на Дружеството и някой от неговите доставчици съгласно която и да е разпоредба от настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всичко изложено по-горе ще бъде ограничена до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата или 100 Евро ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Компанията или нейните доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за загуба на печалба, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за лични наранявания, загуба на поверителност, произтичаща от или по какъвто и да е начин свързана с използването или невъзможността да се използва Услугата, софтуер на трети страни и / или хардуер на трети страни, използван с Услугата, или в противен случай във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Компанията или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността за такива щети и дори ако средство за защита не успее от основната си цел.

Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка страна ще бъде ограничена в най-голямата степен, разрешена от закона.

Отказ от отговорност

Услугата Ви се предоставя „КАКВАТО Е“ и „КАТО НАЛИЧНА“ и с всички неизправности и дефекти без каквато и да е гаранция. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Дружеството, от свое име и от името на своите филиали и неговите и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услуга, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, право на собственост и ненарушаване, както и гаранции, които могат да възникнат в резултат на сделката, хода на изпълнението, използването или търговската практика. Без ограничение на гореизложеното, Компанията не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не дава никакво представяне, че Услугата ще отговори на Вашите изисквания, ще постигне някакви планирани резултати, ще бъде съвместима или ще работи с какъвто и да е друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, да отговаря на всички стандарти за производителност или надеждност или да няма грешки или че всякакви грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Без да ограничава гореизложеното, нито Компанията, нито който и да е от доставчиците на компанията прави никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се: експлоатация или наличност на Услугата или информацията, съдържанието и материалите или продуктите, включени в нея; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността на каквато и да е информация или съдържание, предоставено чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Компанията, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, злонамерен софтуер, бомби за времето или други вредни компоненти. Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложимите законови права на потребител, така че някои или всички горепосочени изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голяма степен приложими съгласно приложимото законодателство.

Приложимо право

Законите на държавата, с изключение на нейните стълкновителни норми, уреждат настоящите Условия и Вашето използване на Услугата. Вашето използване на Приложението може също да бъде предмет на други местни, държавни, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате притеснения или спорове относно Услугата, Вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Компанията.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител на Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате.

Съответствие на законодателството на Съединените щати

Вие заявявате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е обект на ембаргото на правителството на Съединените щати, или която е определена от правителството на Съединените щати като държава, подкрепяща тероризма, и (ii) Вие не сте включени във всеки списък на правителството на САЩ за забранени или ограничени страни.

Разделяне и отказ

Разделяемост

Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия се счита за неприложима или невалидна, такава разпоредба ще бъде променена и тълкувана, за да постигне целите на тази разпоредба във възможно най-голяма степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат с пълна сила и ефект.

Отказ

С изключение на предвиденото в настоящото, неизпълнението на право или изискването за изпълнение на задължение съгласно настоящите Условия не засяга способността на дадена страна да упражни това право или изисква такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ на всяко последващо нарушение.

Устен превод

Тези Общи условия може да са били преведени, ако ние сме ги направили достъпни за Вас в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният текст на английски ще има предимство в случай на спор.

Промени в настоящите Общи условия

Ние си запазваме правото по наше собствено усмотрение да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще положим разумни усилия да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате Нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас: