Кибер атаките непрекъснато се увеличават по мащаб и изтънченост и сега включват кражба на данни и корпоративен шпионаж, проникване на индустриални контролни системи и прекъсване на производството, изнудване чрез откуп и редица други заплахи. Нещо повече, глобалната „цена“ на Кибер престъпността продължава да нараства.

Предприемането на подход за предотвратяване на кибератаки вече е стандартна оперативна процедура за много организации. Анализаторите по сигурността знаят, че атаките трябва да се считат за въпроса; кога, къде и как, а не ако. Но как точно организациите трябва да разработят и инегрират добрите практики за по-ефективна стратегия за сигурност на цялата инфраструктура за предотвратяване на кибератаки?

Тези три добри практики за предотвратяване на кибер атаки ще ви помогнат да мислите за киберсигурността цялостно и (да се надяваме) да изпреварите следващата си атака, нарушаване на данни, загуба на данни и др.

Правила за подобряване на вашата позиция в сигурноста

Най-добрите практики винаги трябва да бъдат подкрепени от правилните политики, а първите стъпки започват най-отгоре. Това означава, че киберсигурността трябва да бъде неразделна част от корпоративното управление, като висшето ръководство на компанията се подкрепя от подходящо финансиране за софтуер и хардуер за сигурност, обучение, набиране на експерти по сигурността, външни фирми за сигурност и други. Изготвянето на обща политика следва също да включва разпределяне на роли и отговорности за всички заинтересовани страни, както и верига от функции, която включва както ИТ( инфраструкура), така и корпоративните лидери на компанията.

При разработването на политиката, мениджмънтът трябва да разбере, че сигурността е нещо повече от “по-големи разходи”. Всъщност укрепването на киберсигурността може не само да предотврати загубите, но и да подкрепи новите бизнес възможности чрез по-високи нива на доверие от страна на клиентите, по-голямо доверие при работа с доставчици, проучване на нови канали за приходи и по-добро управление на риска за потенциални придобивания, продажби и сливания.

Старшите мениджъри и анализатори трябва също да обмислят редовни анализи на разходите и ползите за киберсигурност в различните функции и бизнес звена. Описът на активите за данни и тяхното местоположение може да помогне да се постави цифра в лева за най-ефективно разпределение на финансирането. Може да няма смисъл да харчите милиони за защита на бизнес единица, която генерира само малка печалба. Тези анализи могат да се използват и за прогнозиране на разходите и стратегиите за растеж на организацията.

По подобен начин, специфичните за ИТ политики могат да бъдат по-добре планирани  чрез разработване и поддържане на подробна, актуална карта на цялостната архитектура на сигурността на организацията. В някои случаи това започва с анализ на рисковите звена на организацията, вътрешно и външно. Това включва определяне на рисковите области в настоящите софтуерни приложения и след това намиране на начини за намаляване на този риск, като например намаляване на количеството изпълнен код, намаляване на входните точки, достъпни за недоверени потребители, или елиминиране на услуги, поискани от сравнително малко потребители.

Добри практики за екипите по киберсигурност

Подкрепени от добре разработени политики за киберсигурност, в компаниите могат да бъдат възприети редица практики, които да помогнат за предотвратяване, ограничаване или смекчаване на кибератаки. Актуализациите, надстройките и кръпките на софтуера трябва да се прилагат редовно. В същото време политиките на продуктите за сигурност трябва да бъдат внимателно преглеждани и дневниците и сигналите за инциденти трябва да бъдат непрекъснато наблюдавани.

Мрежите трябва да бъдат сегментирани, с добре поддържани защитни стени и защитни системи за проникване (NGFW) , за да задържат и предотвратяват от нежелан достъп. Освен това трябва да се провеждат редовни одити на всички системи.

Системите за управление на достъпа също са критични. Потребителските и софтуерните привилегии трябва да бъдат сведени до минимум по отношение на броя на потребителите и видовете достъп, които са предоставени. Изолирайте привилегированите сесии за акаунти за временни служители и редовно сканирайте за акаунти на бивши служители, които все още могат да имат неоторизиран достъп.

И накрая, всички служители, както персоналът, така и ръководството, трябва да бъдат детайлно обучени за важността на киберсигурността, както и за опасностите от необезпечени комуникации, архивиране, пропуски в сигурността на мобилните устройства и широко разпространената опасност от фишинг атаки чрез имейл. Служителите трябва също така да бъдат съветвани да съобщават за всякакви подозрителни имейли или дейности, които могат да бъдат вредни за сигурността на системата или мрежата.

Приемете проактивни мерки за откриване и реагиране на кибер атаки.

Може би най-важната най-добра практика е предприемането на активен подход към киберсигурността. Зловредният софтуер може да представлява потенциална заплаха за дни, месеци или повече като Advanced Persistent Threat (APT). Всъщност трябва да приемете, че вече сте били хакнати, дори ако системите ви изглеждат нормални и вече сте внедрили традиционни решения като платформи за Endpoint Detection and Response  (EDR), антивирусен софтуер от следващо поколение (NGAV), архивиране от следващо поколение . Инструменти за User/Entity Behavior Analytics (UEBA / UBA) за откриване на злонамерен софтуер, заплахи и други кибер-рискове.

Трябва да внедрите решение за защита, което търси злонамерени файлове (заплахи, уязвимости и други), които са нарушили защитните ви функции, а също така дава възможност на потребителите да реагират на заплахи и да потвърдят, че крайните точки са напълно „чисти“. Тази проверка на крайната точка трябва да се провежда периодично – в идеалния случай автоматизирана – и да бъде достъпна при поискване, когато е необходимо в динамични cloud среди. Също така обмислете използването на инструменти за откриване и реагиране при инциденти с дълбоки анализи и базирани на криминалистиката възможности, които могат да оценят здравето на крайна точка.

Почти изглежда наивно да мислите, че можете да предотвратите кибератака .Но всъщност по-голямата част от кибер атаките са предотвратени – или чрез инструменти за сигурност като Endpoint Detection and Response (EDR) и антивирусни приложения от следващо поколение, или строги политики и указания за съответствие, или хардуер за сигурност като защитни стени и устройства за многофакторна идентификация.

Можете да предотвратите кибератаките с подходящи практики, хора и технологии.

Поискайте оценка и одит за киберсигурност на вашата фирма от Диаматикс.

Одит и оценка на Диаматикс е бърз и достъпен начин да разберете къде се намирате в момента, и каква е вашата уязвимост спрямо последните скрити заплахи и уязвимости във вашата среда. Определяне на начини за намаляване на общия ви кибер риск и ,подобряване на ИТ хигиената. Не е задължително вашата кибер защита да е обвързана с непосилни за вашият бизнес разходи.

Ние от Диаматикс имаме решение за вас!